PRIVACYBELEID

In overeenstemming met de Europese gegevensbeschermingsverordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (RGPD) en de organieke wet 3/2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten, goedgekeurd op 5 december 2018 (LOPDyGDD), worden uw gegevens verwerkt door het bedrijf SPIF GESTION PATRIMONIO, S.L.

Verantwoordelijke: SPIF GESTION PATRIMONIO, S.L. – CIF: B88062773  Postadres: Paseo de la Castellana 40, 8ª planta, 28046 in Madrid. E-mail: info@relocationibiza.com

SPIF GESTION PATRIMONIO S.L. verwerkt de door u verstrekte gegevens om u de gevraagde dienst te leveren en u te factureren. De verstrekte gegevens worden bewaard zolang de commerciële relatie wordt onderhouden of zolang als nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en aan eventuele aansprakelijkheden die voortvloeien uit de verwezenlijking van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat. U hebt het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens door SPIF GESTION PATRIMONIO S.L. en daarom kunt u uw rechten van toegang, rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van gegevens en van verzet tegen en beperking van de verwerking ervan uitoefenen bij SPIF GESTION PATRIMONIO S.L, PASEO DE LA CASTELLANA 40, 8 PLANTA of op het e-mailadres info@spifgroup.com, onder bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart of een gelijkwaardig document. Ook, en vooral als u van mening bent dat u geen volledige genoegdoening hebt gekregen bij de uitoefening van uw rechten, kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit door contact op te nemen met het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

BASISINFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING

Verantwoordelijke: SPIF GESTION PATRIMONIO, S.L

Doel: Bemiddeling bij aan- en verkoop en verhuur van onroerend goed. Bij Relocation Ibiza verwerken we de door onze klanten verstrekte informatie om hen een betere service te bieden en hen vastgoedopties voor te stellen die het best bij hun behoeften passen.

Legitimatie: instemming van de belanghebbende. Als u een klant bent, hebt u, door het vakje op het contactformulier aan te vinken, ons gemachtigd u berichten te sturen die verband houden met uw verzoek.

Ontvangers: de gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Uw rechten: Toegang, rectificatie en verwijdering van gegevens, alsmede andere rechten. Wij informeren u dat u de volgende rechten kunt uitoefenen:

  1. Recht op toegang tot uw persoonsgegevens om te weten welke gegevens worden verwerkt en welke verwerkingen daarmee worden uitgevoerd;
  2. Het recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens;
  3. Het recht op het wissen van uw persoonsgegevens, indien dit mogelijk is (bijvoorbeeld door de wet);
  4. Het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen wanneer de nauwkeurigheid, de rechtmatigheid of de noodzaak van de gegevensverwerking in twijfel wordt getrokken; in dat geval kunnen wij de gegevens bewaren met het oog op het instellen of verdedigen van vorderingen.
  5. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer de rechtsgrondslag die ons in staat stelt deze te verwerken ons legitieme belang is. Relocation Ibiza stopt met de verwerking van uw gegevens tenzij het een gerechtvaardigd belang heeft of het noodzakelijk is voor de verdediging van claims.
  6. Het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, wanneer de rechtsgrondslag voor de verwerking ervan het bestaan van een contractuele relatie of uw toestemming is.
  7. Het recht om de aan Relocation Ibiza gegeven toestemming in te trekken.

U kunt uw rechten te allen tijde kosteloos uitoefenen op de volgende manieren:

  1. Door een e-mail te sturen naar info@spifgroup.com of info@relocationibiza.com

Bovendien informeren wij u dat u het recht hebt om een klacht in te dienen bij het Spaanse Bureau voor gegevensbescherming indien u van mening bent dat er een inbreuk is gepleegd op de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Vertrouwelijkheid en veiligheid

Bij SPIF GESTION PATRIMONIO, S.L. doen wij alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die wordt verwerkt via het web en, in voorkomend geval, andere vastgoedportalen waar onze eigendommen worden gepubliceerd, te waarborgen. Wij hanteren strikte beveiligingsniveaus om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen onopzettelijk verlies en tegen ongeoorloofde toegang, verwerking of openbaarmaking, rekening houdend met de stand van de technologie en de aard en de risico’s waaraan de gegevens zijn blootgesteld.

Compare listings

Vergelijken